Klantenportal customer-icon

Lease accounting-standaarden ASC 842 en IFRS 16 voor vastgoed en bedrijfsmiddelen

Lease accounting biedt grote financiële voordelen en wordt door veel organisaties gebruikt. Bedrijven kunnen zo bijvoorbeeld vastgoed, bedrijfsmiddelen en apparatuur exploiteren zonder de noodzaak van investeringen vooraf en een grote initiële uitstroom van kasmiddelen. Leasing is ook een veelgebruikte methode om de flexibiliteit van de portefeuille te vergroten en financiële middelen vrij te maken voor investeringen in de kernactiviteiten van de organisatie.

De wet- en regelgeving voor lease accounting, zoals vastgelegd in de standaarden ASC 842 en IFRS 16 van respectievelijk de Financial Accounting Standards Board (FASB) in de Verenigde Staten en de verwante International Accounting Standards Board (IASB), heeft de manier waarop leases worden verwerkt in de boekhouding radicaal veranderd. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de balans en financiële positie van organisaties.

Wat is het verschil tussen een operationele en een financiële lease?

Bij lease accounting worden leases op twee verschillende manieren geclassificeerd: als operationele lease of als financiële lease. Een operationele lease wordt alleen opgevoerd onder de operationele uitgaven, op basis van lineaire afschrijvingen. Een financiële lease (ook wel ‘kapitaallease’ genoemd door de FASB) is een gekapitaliseerde verplichting/gebruiksrecht die op de balans wordt vermeld. Dit heeft gevolgen voor de winst- en verliesrekening, de afschrijving van dat gebruiksrecht en de passiva.

Volgens onderzoek van ‘big four’ accountantsorganisatie PwC kunnen bedrijfsvastgoed en bedrijfsmiddelen tegenwoordig tussen de 1% en 66% van de balans uitmaken. Dat de procentuele waarden op de balans zo ver uiteenlopen, wordt veroorzaakt door verschillen in eigendomsstatus: sommige organisaties kiezen ervoor het vastgoed in eigendom te hebben en op de balans op te nemen, terwijl anderen hun vastgoed en bedrijfsmiddelen liever huren in de vorm van een operationele lease die niet op de balans wordt vermeld.

Accountants uiten al jaren hun bedenkingen over deze methode van lease accounting. Hoe realistisch zijn de financiële overzichten op de balans wanneer vastgoed of een bedrijfsmiddel in eigen bezit dat wel op de balans staat, binnen een paar maanden kan worden verkocht, terwijl een overeenkomst voor een operationele lease die buiten de balans wordt gehouden, een meerjarige schuldenpost kan vertegenwoordigen? Operationele leases zijn gangbaar geworden om diverse redenen, gerelateerd aan de cashflow en de toegenomen mogelijkheden om te investeren in de kernactiviteiten. De schaduwzijde is echter dat de werkelijke financiële situatie van organisaties moeilijker te interpreteren is. Dit komt doordat toekomstige verplichtingen in relatie tot operationele leases niet worden weergegeven op de balans.

Standaarden voor lease accounting: ASC 842 en IFRS 16

FASB en IASB hebben de systemen voor lease accounting, bekend onder de naam US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) en IFRS (International Financial Reporting Standards), opnieuw onder de loep genomen. Hiermee werd vooral beoogd financiële transparantie te realiseren door de leaseverplichtingen voor bedrijfsmiddelen en vastgoed op de balans op te laten nemen. ASC 842 en IFRS 16 zijn de nieuwste boekhoudkundige standaarden voor lease accounting van leases van vastgoed en bedrijfsmiddelen. Ze zijn in 2016 gepubliceerd en zijn  met ingang van het boekjaar 2019 van kracht voor beursgenoteerde ondernemingen.

Leer meer over Lease Accounting

Brochures | 13/11/2017
Productinformatie - Planon Lease Accounting

Vanaf januari 2019 wordt de nieuwe wet- en regelgeving rondom lease accounting van kracht. Deze nieuwe regels, van de Financial Accounting Standards Board (FASB) en de International Accounting Standards Board (IASB), gaan gelden voor beursgenoteerde ondernemingen. Het is zaak om nu te handelen. 

Lees meer
Alle brochures
Webinars, Video's & Podcasts | 28/06/2018
Webinar - De kracht van het verbinden van IFRS 16 & Real Estate Management

Planon organiseerde een webinar over het belang van accurate data over leases en betrokkenheid van de afdeling Real Estate bij een IFRS 16-project. Bekijk het webinar en zorg dat u tijdig voldoet aan de eisen van IFRS 16.37:07 Nederlandstalig 

Lees meer
Alle webinars, video's & podcasts
Artikelen & White papers | 06/06/2018
White Paper – ‘Getting from here to there: The steps to transition from IAS 17 to IFRS 16’

Dit white paper, gecreëerd samen met Accenture, biedt een overzicht van de IFRS 16-standaarden, de impact die deze zal hebben op uw organisatie en wat u moet overwegen bij de start van de overgang van IAS 17 naar IFRS 16. 

Lees meer
Alle artikelen & white papers

Ontdek Planon Lease Accounting

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor lease accounting?

1. Operationele lease op de balans

De nieuwste standaarden ASC 842 en IFRS 16 bevatten wijzigingen over de manier waarop vastgoed en materiële en immateriële activa worden verantwoord voor leases. In het verleden, zoals omschreven in ASC 840 (FASB) en IAS 17 (IFRS), werden de verplichtingen van operationele leases niet opgenomen op de balans, dit in tegenstelling tot financiële leases. Operationele leases werden alleen vermeld in de voetnoten van de financiële overzichten van de organisatie. De nieuwste standaarden voor lease accounting waarborgen dat leaseverplichtingen op een meer uniforme manier worden weergegeven. Alle leases van bedrijfsmiddelen en vastgoed met een leasetermijn van meer dan twaalf maanden moeten volgens IFRS 16 automatisch worden verantwoord als financiële lease op de balans. Volgens ASC 842 moeten ze worden vermeld als operationele of financiële lease op de balans. Onderzoek van PwC heeft aangetoond dat de toename van rentedragende schuld gemiddeld 22% zal bedragen, maar ook meer dan 200% kan zijn voor bedrijfstakken met veel huurcontracten voor vastgoed en gehuurde bedrijfsmiddelen. Gerelateerde financiële indicatoren zoals de EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation Appreciation), hefboomwerking en solvabiliteit van bedrijven zullen navenant veranderen. De standaarden voor lease accounting laten enige ruimte voor interpretatie. Voor verslaglegging conform de richtlijnen is echter in elk geval een evaluatie van het leasebeheerproces noodzakelijk en moeten argumentaties en besluitvormingskaders helder en eenduidig gedocumenteerd zijn.

2. Kapitalisatie van meer kostenfactoren

In de vorige systemen voor lease accounting van de IASB en FASB was alleen de kale huur inbegrepen in de kapitaalwaarde. De standaarden IFRS 16 en ASC 842 vereisen dat ook aanvullende bedragen worden meegenomen. Diverse aanvullende kostenfactoren moeten worden opgegeven bij het gebruiksrecht en de kapitaalwaarde van deze bedragen op de balans. Denk aan variabele huur, speciale prijsafspraken, verplichte huurverlengingen, voorwaardelijke huurbetalingen, verplichtingen voor restwaarde, bedragen voor aankoopopties, verwervingskosten voor de lease en kosten voor investeringen om verbeteringen van de huurder ongedaan te maken aan het einde van de lease.

3. Opgave van leaseverlengingen en indexeringen

Optionele verlengingsperioden moeten worden opgegeven bij de kapitaalwaarde wanneer deze 'redelijk zeker' zijn. Hier is ruimte voor interpretatie en dit brengt dus ook aanzienlijke risico's met zich mee wat betreft de naleving van de regelgeving. Accountants zullen bij de beoordeling van de financiële verslaglegging de argumentatie voor het niet opgeven van bepaalde posten al dan niet accepteren. Speciale aandacht is vereist voor de impact van indexeringen. Volgens IFRS 16 moet voor iedere wijziging van de index een volledige hercalculatie plaatsvinden. Dit kan leiden tot een verhoogde fluctuatie van de lease accounting-cijfers voor gebruiksrecht en verplichtingen.

4. Toelichtingen en SOX compliance

De nieuwste standaarden ASC 842 en IFRS 16 vereisen niet alleen dat leases op de balans worden verantwoord, maar ook dat deze worden voorzien van aanvullende toelichtingen. Deze zijn bedoeld om beleggers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de leaseverplichtingen voor vastgoed en bedrijfsmiddelen, de timing van financiële toezeggingen en aspecten van de aan leases gerelateerde onzekerheid over de cashflow. Deze aanvullende informatie moet doorgaans SOX compliant (Sarbanes Oxley) zijn. Dit betekent dat alle wijzigingen in leasecontracten moeten worden getraceerd en vastgelegd en dat moet kunnen worden aangetoond dat de besluitvorming aan de regels voldoet.

5. IFRS 16 en ASC 842 vereisen een grotere nauwkeurigheid van het leaseadministratieproces

Met de systemen voor lease accounting IFRS 16 en ASC 842 moeten nu vrijwel alle leases van vastgoed en bedrijfsmiddelen worden gekapitaliseerd en moet aanvullende informatie over de lease worden vastgelegd. Dit heeft gevolgen voor de dagelijkse leaseadministratie en de bijbehorende IT-oplossingen. Vanwege de aanvullende vereisten voor toelichtende informatie over de timing en onzekerheid van cashflows zullen de leasegegevens meer in detail moeten worden vastgelegd. Aangezien de financiële gevolgen van leaseverlengingen fundamenteel zijn veranderd, zijn aspecten als leasescenarioplanning, het maken van balansmodellen en beoordelingen nu belangrijke onderdelen van het besluitvormingsproces, waarbij ook de CFO en de controller betrokken zullen worden.

Bent u al compliant? 

De standaarden IFRS 16 en ASC 842 zijn met ingang van het boekjaar 2019 van kracht voor beursgenoteerde organisatie. Eén van de voorschriften is echter dat de verslaglegging al aan deze regels moet voldoen vanaf het boekjaar 2017. De vereisten voor verslaglegging zoals vastgelegd in ASC 840 en IAS 17 blijven tijdens de transitieperiode tussen 2017 en 2019 nog van kracht. Dit betekent dat een tweeledige berekening en verslaglegging van leases is vereist, maar zonder dat dit dubbele betalingen en een dubbele boekhouding impliceert.

Lease accounting in Planons IWMS

Met de wijzigingen voor lease accounting hebben organisaties een instrument nodig waarmee ze geïntegreerde afwegingen kunnen maken over zaken als hun portefeuille, de assetstrategie, leaseverlengingen en leasevoorstellen, gepresenteerd in de taal die het management, controllers, accountants en andere financiële deskundigen begrijpen. Een leaseverlenging kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de kosten en passiva, waarbij de berekening en verslaglegging aan alle regels moeten voldoen. Volgens de nieuwste regels voor lease accounting, zoals vastgelegd in ASC 842 en IFRS 16, is een nauwkeurige en op een tijdlijn gebaseerde administratie vereist van alle aan de leaseovereenkomst gerelateerde kosten en betalingen. Dit vraagt om een professionele leaseadministratie, zoals beschikbaar in een geavanceerde Integrated Workplace Management Systems (IWMS). Lease Accounting is een belangrijke aanvullende softwareoplossing die kan worden gebruikt als speciaal boekhoudkundig systeem voor controllers, of worden geïmplementeerd als aanvulling op de leaseadministratie in een IWMS. In beide gevallen is een naadloze integratie met uw financiële systeem mogelijk.

Infographic - Controle over uw vastgoed, leasecontracten en financiële verplichtingen

Klik om te downloaden