09 november 2017

Waarom vastgoed- en facility managers zich moeten verdiepen in geografische diversiteit

Omdat in 2020 de meerderheid van alle medewerkers bestaat uit millennials, richtte ik me in mijn vorige blog op de verwachtingen en wensen van deze groep jonge talenten. Door zich in deze groep mensen te verdiepen, kunnen vastgoed- en facility managers een optimale werkplek creëren voor een steeds groter wordende groep medewerkers, die daardoor nog meer aandacht verdient. Wensen en verwachtingen ten aanzien van de werkplek worden echter niet alleen bepaald door de generatie waar medewerkers deel van uitmaken. Ook de geografische omgeving en de cultuur waarin iemand opgroeit of mee te maken heeft, drukken een belangrijke stempel op de verwachtingen die een medewerker heeft ten aanzien van zijn of haar werkplek en werkgever.

White Paper - 10 trends die het vakgebied van real estate en facility management tot 2022 bepalen en veranderen

In dit white paper wordt geschetst hoe het vakgebied van Real Estate en Facility Management zich de komende vijf jaar zal ontwikkelen.

Lees meer

Het ADP Research Institute publiceerde in 2016 het onderzoek ‘The Evolution of Work - The Changing Nature of the Global Workplace' waarin is gekeken naar de werkplek van de toekomst en hoe technologische, culturele en economische veranderingen de manier van werken beïnvloeden. Het onderzoek werd uitgevoerd in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific onder 2.403 respondenten, om inzicht te krijgen in hoe veranderingen in relatie tot werk van invloed zijn op de werkvloer en de behoeften van medewerkers. Veranderende behoeften brengen namelijk ook veranderingen teweeg in de manier waarop mensen werken. Door kennis te nemen van de verschillen die er zijn tussen medewerkers uit verschillende geografische regio’s, is een facility manager beter in staat om aan die verschillende behoeften tegemoet te komen. Dit wordt helemaal relevant wanneer mensen uit verschillende regio’s steeds vaker met elkaar zullen samenwerken.

Wat typeert de medewerker uit Azië?

Uit het onderzoek komt naar voren dat in Azië-Pacific medewerkers erg positief denken over veranderingen in de manier van werken. Dat geldt met name voor ontwikkelingen die inspelen op de behoefte aan vrijheid, zoals het zelf kunnen bepalen van de werktijden en -locaties. Omdat de beroepsbevolking in deze regio relatief jong is, is het vermogen en de wil van organisaties om zich aan te passen aan dergelijke trends op de werkvloer groot. Veel van de veranderingen in de manier van werken worden namelijk aangejaagd door millennials, die in organisaties uit deze regio in de overhand zijn. Deze groep medewerkers is met name enthousiast over toegenomen persoonlijke keuzemogelijkheden, die hen meer mogelijkheden tot zelfmanagement kunnen bieden. Ook denken ze dat reeds beschikbare technologie dit al mogelijk maakt of moet kunnen gaan maken. Opvallend is dat millennials uit deze regio er relatief weinig vertrouwen in hebben dat organisaties het tempo van technologische groei kunnen bijbenen. Dit heeft mogelijk te maken met de corresponderende lage verwachting dat organisaties, waarschijnlijk door de strenggewortelde culturele en sociale waarden, niet snel zullen afstappen van bestaande hiërarchische structuren.

Wat typeert de medewerker uit Latijns-Amerika?

Ook Latijns-Amerikaanse medewerkers staan positief tegenover ontwikkelingen zoals locaties om te flexwerken en technologische vooruitgang, maar door de langzame economische groei in deze regio, hebben mensen uit deze regio niet de mogelijkheid dit soort trends in hetzelfde tempo als andere geografische regio’s te omarmen. De respondenten zijn enthousiast over het toegenomen gevoel van vrijheid, die de in hoog tempo versnellende technologie en flexibele werklocaties met zich mee brengen. Het gebruik van smartphones neemt ook hier nog steeds toe. Na de regio Azië-Pacific zijn medewerkers uit Latijns-Amerika het meest enthousiast over mobiel werken en hebben ze van alle regio’s het meeste vertrouwen dat reeds bestaande technologie dit mogelijk maakt. Ook verwachten ze, in vergelijking met andere geografische regio’s, meer te profiteren van de veranderingen in de manier van werken, zoals meer flexibele werktijden. Ondanks deze positieve houding zijn medewerkers uit Latijns-Amerika, en dan met name de millennials, het meest sceptisch van alle regio’s dat organisaties flexibel werken mogelijk zullen maken. Wel hebben ze er vertrouwen in dat organisaties proactief technologie in zullen zetten om prestaties van medewerkers te verbeteren.

Wat typeert de medewerker uit Noord-Amerika?

Noord-Amerikanen staan over het algemeen positief tegenover trends die verband houden met meer mogelijkheden om te kiezen waar en wanneer men wil werken en een verbeterde toegang tot informatie die nodig is om efficiënter te werken. De Noord-Amerikanen vinden dat ze goed op weg zijn naar meer controle en flexibiliteit om hun werk te doen waar, wanneer en hoe ze dat willen. Ze zijn enthousiast over flexibel en mobiel werken, omdat zij daar ook naar streven. Ze vinden een goede werk-privé-balans belangrijk en zijn loyaal aan organisaties die hen dat kunnen bieden. Noord-Amerikanen zijn enthousiast over instrumenten die hen kunnen helpen hun tijd en prestaties beter te managen. Hoewel ze enthousiast zijn over de toegenomen automatisering, is men in vergelijking met andere geografische regio’s, minder enthousiast over deze trend dan over andere ontwikkelingen op het gebied van werk. Dit negatief sentiment leeft in Noord-Amerika, in tegenstelling tot andere geografische regio’s, met name bij de groep millennials. Zij zijn bang dat medewerkers die vooral repeterend werk uitvoeren op den duur overbodig worden.  

Wat typeert de medewerker uit Europa?

Waar Azië-Pacific en Latijns-Amerika het meest optimistisch zijn over veranderingen op het gebied van werk, blijft Europa de regio waarin men zich het meeste zorgen maakt over deze veranderingen. Uit het onderzoek blijkt dat dit komt door de duidelijke scheidslijn die veel Europeanen trekken tussen werk en vrije tijd. Daarnaast komt dit door de weerstand tegen verandering die kenmerkend is voor een relatief oude beroepsbevolking. Die scheidslijn tussen werk en privé is met name waarneembaar in Duitsland, waar de werktijden relatief korter zijn dan in andere Europese landen. Wel is de productiviteit het hoogst, doordat de tijd die wordt besteed aan werken intensief en doelgericht wordt benut.

Op de vraag of mensen in de toekomst in staat zullen zijn hun eigen werktijden te bepalen of al hun werk vanaf mobiele apparaten te verrichten, zijn de meningen verdeeld. Een kwart denkt van niet en een kwart denkt dat deze veranderingen al gaande zijn. Ongeacht hoe de Europeanen over deze veranderingen denken, nieuwe technologieën zullen gaan bepalen hoe en waar het werk wordt verricht. Ondanks dat overal in Europa de angst voor verandering aanwezig is, wordt nieuwe technologie wel volop ingezet om voorbereid te zijn op de toekomst.

Leid individuele behoeften in goede banen

Hoewel overal ter wereld ontwikkelingen op gebied van flexibel en mobiel werken in meer of mindere mate zichtbaar zijn, komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat niet alle medewerkers in hetzelfde hokje kunnen worden geplaatst. Immers, iedereen is verschillend en kijkt anders naar veranderingen op het gebied van werk. Afhankelijk van waar mensen opgroeien en werken, verschillen hun verwachtingen ten opzichte van de werkplek en de organisatie. Het personaliseren van de werkplek is een voorwaarde om aan ieders behoefte te kunnen voldoen, zeker wanneer medewerkers niet alleen verschillen in generatie, maar ook in cultuur. Het is aan de vastgoed- en facility manager om de samenwerking te zoeken met HR- en IT-managers om deze behoeften in goede banen te leiden.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.