CO2-reductie: dé opgave van de eeuw voor gebouweigenaren en -beheerders

Webinar - De noodzaak van een circulair MJOP
Webinar - De noodzaak van een circulair MJOP

In dit webinar van Planon Building Management & Alba Concepts ontvangt u tips om uw vastgoed verder te verduurzamen.

Vraag het webinar nu aan

Het beperken van de impact die de klimaatverandering heeft op de huidige en toekomstige samenleving  zou gezien kunnen worden als dé opgave van deze eeuw. Met name voor gebouweigenaren en -beheerders, aangezien ongeveer 35% van het energiegebruik en 15% van de CO2-uitstoot plaatsvindt binnen de gebouwde omgeving. Of de motivatie nu bestaat uit zorg voor mens en natuur of dat er moet worden voldaan aan wet- en regelgeving, het is een opgave waarmee we allemaal geconfronteerd worden. De Nederlandse politiek heeft namelijk een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden.

Klimaatakkoord en Nederland Circulair

Het Klimaatakkoord bevat maatregelen die we als land de komende jaren moeten nemen om bovenstaand doel te halen. Het akkoord gaat nu al gepaard met een toename in wet- en regelgeving rondom energieverbruik, ook voor de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het minimaal hebben van een energielabel C voor kantoorgebouwen op 1 januari 2023 en het moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven per 1 juli 2019. Maar niet alleen op het vlak van energieverbruik worden maatregelen geïmplementeerd, ook op het vlak van circulariteit.

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Het programma omschrijft wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Het eerste doel uit het programma: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Een circulaire economie zorgt voor ongeveer 20% minder broeikasgassen in de lucht en kan daarmee structureel bijdragen aan het realiseren van het klimaatakkoord. 2030 lijkt ver weg, maar vastgoedeigenaren en -beheerders zouden nu al maatregelen moeten opnemen in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) om te voorkomen dat kantoorgebouwen in 2030 niet aan de eisen voldoen.

 

Duurzaamheid labels: door de bomen het bos niet meer zien

Niet alleen energiebesparing en circulariteit dragen bij aan een duurzaam vastgoedportfolio. Ook aspecten zoals transport, waterverbruik, afvalbeheer en onderhoud dragen hieraan bij. Om de huidige duurzaamheidsstaat van gebouwen vast te stellen kunnen veel instrumenten worden gebuikt. Zo zijn er wereldwijd wel meer dan 600 maatstaven voor een duurzaam gebouw. In Nederland zijn vooral het energielabel en het Energie Prestatie Advies bekende instrumenten als het gaat om het meten van energieverbruik. Voor een bredere definitie van duurzaamheid zijn instrumenten als BREAAM of GPR Gebouw beter geschikt. Deze laatste instrumenten kijken namelijk ook naar water- en materiaalgebruik. Waar BREEAM ook rekening houdt met het welzijn van gebouwgebruikers, richt GPR Gebouw zich meer op de toekomstige waarde van het gebouw. Hoewel deze verschillende instrumenten elkaar vaak overlappen en de verschillen minimaal zijn, bestaat er dus soms een verschil in de breedte waarbij de term duurzaamheid wordt gehanteerd.

Wat ook interessant voor u kan zijn

White papers | 30/01/2020
FAQ - Vijf veelgestelde vragen over het verduurzamen van het meerjaren onderhoudsplan

Is het verduurzamen van uw gebouwen ook uw prioriteit? In deze FAQ beantwoorden we vijf veelgestelde vragen over het verduurzamen van uw gebouwen door gebruik te maken van uw bestaande meerjaren onderhoudsplan. 

Lees meer
Alle white papers
Webinars | 07/05/2020
Webinar - Compliance in gebouwonderhoud

In dit webinar gaan wij in op het belang van weten in hoeverre je als organisatie voldoet aan de wet-en regelgeving omtrent gebouwonderhoud. Daarbij wordt stilgestaan bij de aanpassingen die zijn gedaan in de Planon Condition Assessor software om dit mogelijk te maken. 

Lees meer
Alle webinars


Wet- en regelgeving in het kader van energiebesparing

Op dit moment is er voor Nederlandse gebouweigenaren al een toename merkbaar op het gebied van wet- en regelgeving in het kader van duurzaamheid. Belangrijke eisen waaraan al voldaan moet worden zijn bijvoorbeeld:

  De Energielabelplicht

Dit houdt in dat een energielabel moet zijn geregistreerd voor woningen en utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur of oplevering. Dit geldt voor publieke gebouwen van overheidsinstanties die groter zijn dan 250 m². Vanaf 2023 wordt deze verplichting uitgebreid, vanaf dat moment moeten alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C geregistreerd hebben.

  EED Energie-audit plicht

Deze audit is verplicht voor organisaties die een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan 43 miljoen en 250 fte (of een jaaromzet van 50 miljoen). De Energy Efficiency Directive (EED) Energie-audit is een vierjaarlijkse procedure waarbij het actuele energieverbruiksprofiel van een organisatie in kaart wordt gebracht. Hiermee kunnen mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing worden gesignaleerd en gekwantificeerd. Vervolgens wordt er een verslag van de resultaten naar buiten gebracht.

  Het Activiteitenbesluit Milieubeheer

Dit besluit verplicht organisaties om energiebesparende maatregelen uit te voeren voor gebouwen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit geldt specifiek voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen verbruiken. 

  Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Als toevoeging aan het bestaande Activiteitenbesluit geldt vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht. Door de informatieplicht is het voor handhavers makkelijker om te controleren op naleving van het Activiteitenbesluit. Een organisatie voldoet aan deze nieuwe informatieplicht als uiterlijk op 1 juli 2019 naar waarheid een compleet rapport is opgestuurd waarin staat welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. Als uitgangspunt moet gebruik worden gemaakt van een lijst van erkende maatregelen, zoals die van Kenniscentrum InfoMil.

 

Subsidies voor een duurzaam gebouw

Voor het verduurzamen van vastgoed zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld door de overheid. De belangrijkste subsidieregelingen zijn:

  Energie-investeringsaftrek (EIA) 2021

Wanneer u als bedrijf, vereniging of stichting in energiezuinige technieken en duurzame energie wilt investeren, dan kunt u fiscaal voordeel behalen met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Gemiddeld genomen levert dit 11% voordeel op voor de totale investering. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 126.000.000.

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) 2021 & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 2021

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. De overheid legt in 2021 de nadruk op circulair bouwen. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.

  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) 2021

De SDE++ regeling is de opvolger van de eerder subsidie op duurzame energieproductie, de SDE+. Inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen, maar de regeling betreft voornamelijk een verbreding van het aantal technieken dat gebruik kan maken van de regeling. Waar het in de SDE+ ging om duurzame energieproductie gaat het binnen de SDE++ over duurzame technieken om de CO2-uitstoot te reduceren. De SDE++-regeling staat open voor aanvragen op het gebied van innovatie vanaf 21 september tot en met 14 oktober 2021.

  Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 2021

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van onderstaande categorieën voor zakelijke gebruikers, waarvan de laatste twee nieuw zijn per 1 januari 2021:

    • Warmtepompen (alleen bij bestaande bouw)
    • Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
    • PV-installaties (aansluiting tot 100 kWp)
    • Windturbines (kleinverbruikersaansluiting)

Het aanvragen van deze subsidies kunt u doen via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor toegang tot eLoket heeft u als organisatie eHerkenning niveau 2+ nodig. Wenst u ondersteuning bij uw aanvraag op basis van no-cure-no-pay, neem dan direct contact met ons op.

Onze succesverhalen

Case study - gemeente Geldermalsen

Lees hoe de gemeente Geldermalsen dankzij de PCA software een tijdwinst van 50% heeft behaald ten opzichte van inspecteren met pen en papier.

Lees meer
Case study - gemeente Amsterdam

Lees hier het klantverhaal van gemeente Amsterdam en lees hoe zij een eenduidige kwaliteit van hun meerjaren onderhoudsplanningen garanderen.

Lees meer
Case study - Gemeente Vijfheerenlanden

In dit klantverhaal leest u hoe de Gemeente Vijfheerenlanden dankzij de conditiemeting van Planon Building Management precies weet wat de staat van de gebouwen is. En met behulp van het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) het onderhoud daarop kan afstemmen.

Lees meer

Een brede blik op duurzaamheid

De visie van Planon Building Management op duurzaamheid kenmerkt zich door de brede blik die we hebben op dit thema in zowel onze eigen bedrijfsvoering als in de dienstverlening bij onze klanten. Duurzaamheid is wat ons betreft niet alleen energiezuinigheid, maar ook het omarmen van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We ondersteunen onze klanten dan ook om de vastgoedportefeuille te laten bijdragen aan hun bredere duurzaamheidsdoelstellingen.

Vanuit onze jarenlange ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s), zien wij al jaren de verschuiving naar een integraal meerjaren uitvoeringsplan met een grote focus op duurzaamheid. Doelstellingen voor de vastgoedportefeuille zijn breder dan alleen technische instandhouding, maar ook breder dan alleen duurzaamheid.

Ook zijn deze doelstellingen vaak conflicterend. Comfort voor gebouwgebruikers gaat bijvoorbeeld ten koste van de energiezuinigheid van uw vastgoed en duurzame opwekking door PV-panelen ten koste van de circulariteit. Een integrale benadering en data-gedreven onderbouwing van de juiste keuzes wordt hierbij steeds complexer en steeds belangrijker.

In onze visie op vastgoed staat daarom een integrale afweging op de onderdelen technische kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en compliance centraal. Door deze indicatoren te koppelen aan de primaire doelstelling van organisaties en door het meten van deze indicatoren kan het optimum worden bereikt tussen het realiseren van deze doelstellingen, de benodigde financiële middelen en het rendement.

Benieuwd wat dit concreet voor uw organisatie kan betekenen?
Neem direct contact met ons op via mark.vanburg@planon-bm.com of op telefoonnummer +31 24 6413135.
Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.