Effective space management strategies

Voldoen aan wet- en regelgeving in gebouwbeheer

Urgentie

De maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen maanden tonen maar weer eens aan hoe groot de onderlinge afhankelijkheid is van de economieën, culturen en bevolkingsgroepen in de wereld. Deze afhankelijkheid heeft veel gevolgen zowel voor publieke als private organisaties. Eén van die gevolgen is de noodzaak om de transparantie in de bedrijfsvoering te vergroten en verantwoording te nemen voor de keuzes die een organisatie hierin maakt en gemaakt heeft.

Elke organisatie heeft namelijk een impact op de directe omgeving en de bredere wereld op gebieden als gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en solidariteit. Ook voor het beheer van de vastgoedportefeuilles van uw organisatie hebben deze ontwikkelingen gevolgen. Dit werd de afgelopen jaren al steeds duidelijker als het gaat om duurzaamheid, en nu met de recente coronacrisis wordt voor iedereen duidelijker hoe gebouwbeheer een directe invloed heeft op gezondheid van gebouwgebruikers. Maar beide thema’s hebben ook een directe link met compliance. Een thema dat apart aandacht verdient aangezien ook dit onderwerp te maken heeft met transparantie in de bedrijfsvoering. 

Compliance is relevant voor gebouwonderhoud

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het kader van gebouwonderhoud betekent het de mate waarin een specifiek gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebouw en de gebouwgebonden installaties. Als eigenaar of beheerder van gebouwen is het noodzakelijk altijd inzicht te hebben in de toepasselijke wet- en regelgeving en te kunnen rapporteren over naleving. Het is namelijk de wettelijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en gebruiker om gebouwen en installaties adequaat te beheren en onderhouden. Het wettelijke kader hiervoor ligt in de Woningwet, maar ook de Wet Milieubeheer en de Arbeidsomstandighedenwet.

"Het gaat bij compliance in gebouwonderhoud niet alleen om het uitvoeren van verplichte wettelijke keuringen en het kunnen tonen van de keuringsrapporten. Het gaat ook om het inrichten van een beheersstructuur en toewijzen van verantwoordelijkheden"

Uiteraard zijn er gevolgen aan het niet voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid in het geval het niet voldoen van het gebouw leidt to schade voor personen of organisaties. Maar er hoeven geen erge dingen te gebeuren om toch de consequenties te voelen van het niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Het schenden van de zorgplicht is namelijk strafbaar. Kortom, het voldoen aan wet- en regelgeving op het vlak van gebouwonderhoud is zeer relevant ook al zou je je niet moreel verplicht voelen.

Uitdagingen bij het compliant zijn

Maar ondanks de relevantie zien we dat er heel vaak niet voldaan wordt aan de vereisten. Dit is te verklaren vanuit het feit dat er vaak onduidelijkheid bestaat over regelgeving die van toepassing is bij de (technische) exploitatie van gebouwen. Dit komt simpelweg doordat er zoveel wet- en regelgeving is op dit vlak. Voor vrijwel elke aspect, zeker de technische, is wel specifieke regelgeving van toepassing of gelden bepaalde normen, al dan niet dwingend. Zeker voor veel kleinere organisaties is het vrijwel onmogelijk om hier zelf van op de hoogte te zijn en ook de naleving binnen het eigen gebouw of de eigen gebouwen te controleren.

Kortom, voor opdrachtgevers is het bijhouden van deze wijzigingen en het bepalen van de consequenties voor de eigen portefeuille natuurlijk extra werk en gezien het gebrek aan tijd draagt deze continue verandering niet bij aan het gemak om compliant te zijn. Het speelveld voor de gebouwbeheerders wordt alleen maar breder en daarmee ook de complexiteit van de regelgeving. Dit zien we ook bij onze klanten. Er is daarom een roep om een duidelijk beeld van hoe het gebouw er voor staat. Niet alleen op technisch vlak, maar juist ook op het vlak van compliance. En vervolgens ook in kaart te hebben wat er moet gebeuren om wel te voldoen en tegen welke kosten.

Wat ook interessant voor u kan zijn:

Webinars
View on office building, greenhouse and garden

Compliance in gebouwonderhoud

In dit webinar gaan wij in op het belang van weten in hoeverre je als organisatie voldoet aan de wet-en regelgeving omtrent gebouwonderhoud. Daarbij wordt stilgestaan bij de aanpassingen die zijn gedaan in de Planon Condition Assessor software om dit mogelijk te maken.

Lees meer
Webinars
Rooftop of office building with maintenance installations.

BIM voor beheer en onderhoud

In dit webinar gaan sprekers van Planon en Planon Building Management in op de voordelen die het gebruik van BIM heeft in het planmatige onderhoudsproces en de toegevoegde waarde van de informatie uit het BIM voor technisch vastgoedbeheer.

Lees meer
Video's
Maintenance installations and solar panels on rooftop.

Planon Mobile Condition Assessor

Ontdek de nieuwe Cloud inspectie-app voor het uitvoeren van NEN 2767 inspecties.

Bekijk nu

4 stappen om te komen tot compliance in gebouwbeheer

Bij het borgen van compliance in gebouwbeheer richten wij ons op praktische toepasbaarheid en kwaliteitsverbetering op basis van de Cirkel van Deming. In het kort stelt deze theorie van procesbeheersing, dat in elk proces de volgende fases moeten worden door lopen: Plannen, Doen, Controleren, Acteren (PDCA):

  1. Plannen: beschrijf de definitie van compliance in het kader van gebouwbeheer, bepaal welke processen er ingericht moeten worden en voer een fit/gap analyse uit. In een fit/gap analyse wordt allereerst bepaald aan welke eisen er moet worden voldaan en vervolgens wordt bepaald in welke mate er al wordt voldaan. Het resultaat is een lijst van ‘gaps’ of tekorten die moeten die specifieke aandacht nodig hebben. Tot slot komt in deze fase ook de keuze voor een informatiesysteem aan bod waarmee het proces kan worden ondersteund. Uiteraard gebruiken wij in onze advisering hiervoor de verschillende onderdelen van de Planon software.
  2. Doen: herstel de tekorten die vanuit de planningsfase naar voren zijn gekomen en richt de processen en verantwoordelijkheden in zowel op organisatorisch vlak als vanuit de ondersteuning van de informatiesystemen. In ons geval, de Planon software.
  3. Controleren: audit het proces en de informatie zowel in het informatiesysteem als in de praktijk in de gebouwen. De toetsing van de praktijksituatie laat zich in ieder geval makkelijk met de onderhoudsinspecties volgens de NEN 2767 of RVBBOEI om bijvoorbeeld de 3 jaar.
  4. Acteren: herstel tekorten in het proces, de verantwoordelijkheid of praktijksituatie.

Ondersteuning vanuit Planon Building Management

In elke stap in het proces kunnen we vanuit Planon Building Management ondersteuning bieden. Van het leveren van actuele en uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving tot aan het uitvoeren van audits op de mate waarin wordt voldaan aan de wet- en regelgeving in de praktijk van uw gebouwen. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Onze succesverhalen

Klantcases
Case Study - Nationale Politie

Nationale Politie

In dit praktijkverhaal leest u over u hoe de Nationale Politie dankzij de PCA-software integrale onderhoudsinspecties uitvoert volgens de RVB BOEI-methodiek.

Lees meer
Klantcases
Case Study - Brabant Water

Brabant Water

Lees in dit klantverhaal hoe Brabant Water met de PCA software de kwaliteit van meerjaren onderhoudsplannen en het onderhoud aanzienlijk hebben verbeterd.

Lees meer
Klantcases
Case Study - Woonhaven Antwerpen

Woonhaven Antwerpen

In dit praktijkverhaal leest u waarom Woonhaven Antwerpen heeft gekozen voor de Planon Condition Assessor software en wat het hen oplevert.

Lees meer

Alle klantcases