Privacyverklaring

Dit is de website van de Planon Group.

Planon International B.V., Planon B.V., Planon Ltd., Planon Building Management B.V., Planon Shared Services B.V., Planon GmbH (DE), Planon GmbH (AT), Planon CAFM GmbH, Planon Corp., Planon France SAS, Planon Canada Inc., Planon Software Services Pvt Ltd., Planon Asia Pte Ltd., Planon Hong Kong Ltd., Planon Nordics AB en Planon N.V. zijn allemaal lid van de Planon Group (hierna ook te noemen "Planon", "wij" of "ons").

Planon hecht grote waarde aan het respecteren van uw privacy. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die Planon tijdens uw bezoeken aan onze websites https://planonsoftware.com https://www.workatplanon.com/ (de "Website") verzamelt. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij op basis van uw gebruik van de Website informatie over u kunnen verzamelen, volgen of gebruiken ("Informatie").

Informatie wordt uitsluitend verzameld om de Website, producten en diensten van de Planon Group – inclusief klantenservice, marktonderzoek en promotieactiviteiten – te verbeteren (het "Doel"). Planon kan zowel persoonsgegevens als niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Het beschermen van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons. Onder de term "persoonsgegevens" valt alle informatie op basis waarvan een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, zoals diens naam, fysieke adres, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer of gedrag. Planon verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Planon is te bereiken op:

Planon Shared Services BV
Wijchenseweg 8,
6537 TL Nijmegen,
Nederland
privacy@planonsoftware.com
+31 (0)24 64 13 135.

Waar van toepassing kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (FG) voor uw land. Zie de e-mailadressen van de FG's in het landspecifieke gedeelte aan het eind van dit beleid.

Toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Informatie die door Planon verzameld of gebruikt wordt.

Rechtsgrond, gebruik en bescherming van persoonsgegevens

Informatief gebruik van de website

Wanneer u onze website voor informatieve doeleinden bezoekt, d.w.z. zonder u op te geven voor de door ons geboden diensten en zonder ons persoonsgegevens in welke andere vorm dan ook te verschaffen, kunnen wij automatisch aanvullende informatie over u verzamelen die slechts in beperkte gevallen persoonsgegevens omvat, en die automatisch door onze server herkend wordt. Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC) adres, soort computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van uw stuurprogramma, de fabrikant en het model van uw apparaat, taal, soort en versie van uw internetbrowser, en de naam en versie van de Sites (zoals de Apps) die u gebruikt. Uw "IP-adres" is een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) aan de door u gebruikte computer wordt toegewezen. Een IP-adres kan automatisch geïdentificeerd en in onze server-logbestanden opgeslagen worden wanneer u de Sites bezoekt, met het tijdstip van het bezoek en de pagina('s) die u bezocht hebt. Het verzamelen van IP-adressen is standaard en veel websites, applicaties en andere diensten doen dit automatisch. Planon gebruikt IP-adressen om gebruiksniveaus van de Sites te bepalen, problemen met haar servers te helpen diagnosticeren, de Sites te onderhouden en te controleren vanuit welke regio's u de Sites van Planon bezoekt.

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend ten behoeve van het effectief leveren van diensten (bijv. om onze website aan te passen aan de behoeften van het apparaat van de eindgebruiker of deze in staat te stellen op de website in te loggen) en om algemene demografische informatie voor geanonimiseerd, geaggregeerd gebruik te verzamelen. Deze automatisch verzamelde persoonsgegevens hebben wij nodig om de website ter beschikking te stellen Artikel 6, lid 1, eerste zin onder b. van de AVG, en ten behoeve van ons gerechtvaardigde belang om de stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen Artikel 6, lid 1, eerste zin onder f. van de AVG.

Klantenportaal

Onze website bevat een Klantenportaal. Om de Klantenportaal te gebruiken, dient u een account aan te maken. In verband met de registratie en het daaropvolgende gebruik van een account verwerken wij uw e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, taalvoorkeur, de naam van uw organisatie en uw wachtwoord. Wij verwerken de persoonsgegevens die u verschaft om u bij inschrijving te identificeren, om uw vragen te verwerken, ten behoeve van online communicatie en samenwerking (bijv. via Microsoft Teams) of om u toegang tot bepaalde informatie te geven. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6, lid 1, eerste zin onder b. van de AVG.

Partnerportaal

Onze website bevat een Partnerportaal. Om de Partnerportaal te gebruiken, dient u een account aan te maken. In verband met de registratie en het daaropvolgende gebruik van een account verwerken wij uw e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, taalvoorkeur, de naam van uw organisatie en uw wachtwoord. Wij verwerken de persoonsgegevens die u verschaft om u bij inschrijving te identificeren, om uw vragen te verwerken, ten behoeve van online communicatie en samenwerking (bijv. via Microsoft Teams) of om u toegang tot bepaalde informatie te geven. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6, lid 1, eerste zin onder b. van de AVG.

Planon Apps

Planon biedt een demo-omgeving voor de Planon Workplace Engagement App en Planon Mobile Field Services. Om de Planon Apps te gebruiken, dient u een account aan te maken. In verband met de registratie en het daaropvolgende gebruik van een account, verwerken wij uw e-mailadres, voornaam, achternaam, voorkeurstaal en de naam van uw organisatie. Wij verwerken de persoonsgegevens die u verschaft om u bij inschrijving te identificeren, om uw vragen te verwerken, ten behoeve van online communicatie of om u toegang tot bepaalde informatie te geven. Deze gegevens worden verwerkt op Planon's Amazon Web Services Inc in Frankfurt am Main, Duitsland. De gebruikers- en persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd na 60 dagen. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6, lid 1, eerste zin onder b. van de AVG.

Contact met ons / de Klantenservice opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt – bijv. via e-mail of een contactformulier op onze website – worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Dit betreft normaal gesproken uw naam en uw e-mailadres, alsook de aanvullende informatie die u verschaft. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om op uw verzoek te reageren, voor het leggen van contact en de daarmee gepaard gaande technische administratie en/of om contact met u op te nemen over (nieuwe) mogelijkheden. Voor zover dit gedaan wordt om een overeenkomst uit te voeren of maatregelen voorafgaand aan een contract te nemen, is de rechtsgrond hiervoor Artikel 6, lid 1, eerste zin onder b. van de AVG, en Artikel 6, lid 1, eerste zin onder f. van de AVG, omdat de verwerking van deze verzoeken in het belang van beide partijen is.

Marketing-mailings

Voor sommige van onze diensten hebben wij voor het opslaan en verwerken van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig. Om u de informatie te versturen die u kan opvragen via een formulier op onze website, moeten wij uw data opslaan en verwerken. Indien u op de knop op het formulier klikt gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Daarnaast kunt u ook uw toestemming verlenen (opt-in) wat ons in staat stelt om uw persoonsgegevens te verwerken, zodat we u op de hoogte kunnen stellen van nieuwe aanbiedingen met betrekking tot Planon-producten en andere relevante informatie, zoals algemene (nieuws)berichten over facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer. In deze gevallen vindt de verwerking plaats op basis van Artikel 6, lid 1, eerste zin onder f. van de AVG, aangezien deze gerichte reclame een gerechtvaardigd belang van ons is.

Toestemming wordt vrijwillig gegeven. Wij respecteren uw wens als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verschaffen voor klantenservice, marktonderzoek of promotionele doeleinden.

Indien u de mailings niet langer wenst te ontvangen, bevat elke verzonden e-mail een link waarmee u zich automatisch kunt uitschrijven, u kunt zich ook hier uitschrijven. Als dit niet werkt, kun u ons bellen, schriftelijk contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar marketing@planonsoftware.com om ons te vragen u van onze mailinglijst te halen.

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor automatische besluitvorming of profileringsdoeleinden.

Bescherming van persoonsgegevens

Planon neemt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke verwijdering, wijziging of verlies, alsook tegen ongeoorloofde doorgifte of toegang. 

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met externe gegevensontvangers.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Planon Group – zie de bovenstaande lijst – en, indien van toepassing, met een doorverkoper/partner in uw eigen land. De gegevens worden doorgegeven om op uw verzoek te kunnen reageren, voor het leggen van contact en de daarmee gepaard gaande technische administratie, om contact met u op te nemen over (nieuwe) mogelijkheden en/of om u op de hoogte te stellen van nieuwe aanbiedingen met betrekking tot Planon-producten en andere relevante informatie, zoals algemene (nieuws)berichten over facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer. 

Gegevensverwerkers

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan opdrachtnemers die ons helpen de diensten die wij u bieden te leveren: Marketingautomatiseringssystemen (zoals Marketo, InsideView), klantrelatiebeheersystemen (zoals Salesforce, Showpad (voor Showpad passen wij deze additionele voorwaarden toe), web-traffic analisten (zoals Google, VWO, Modx, Moz) en advertentieplatforms (zoals Bing Ads, Google Ads, Facebook, LinkedIn, Xing Ads), HR Vacancy Systems (zoals Talentsoft).

Een dergelijke doorgifte is gebaseerd op gegevensverwerkingsovereenkomsten op basis van Artikel 28, lid 3 van de AVG. Derhalve gebruiken onze opdrachtnemers uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren en zijn zij contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen namens ons en volgens onze verzoeken te verwerken.

Grensoverschrijdende doorgiften

In het kader van het delen van informatie zoals hierboven beschreven, kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen worden verstuurd, inclusief landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, waar wellicht andere gegevensbeschermingsregels gelden dan in uw thuisland. Gegevens worden alleen voor gegevensopslag en -back-up buiten landsgrenzen doorgegeven. Alle doorgiften voldoen strikt aan de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en -eisen. Voor gegevensdoorgiften naar landen buiten de Europese Unie / de Europese Economische Ruimte hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen om te zorgen dat het beschermingsniveau bij de ontvanger voldoende is, zoals standaardcontractbepalingen. Op uw verzoek zullen wij de betreffende certificaten of verdere informatie over deze veiligheidsmaatregelen aan u overleggen.

Uw gegevensbeschermingsrechten

Afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval, heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Op uw verzoek zullen wij u laten weten of uw persoonsgegevens bewaard zijn en zullen wij u een kopie sturen van alle gegevens die in verband met uw individuele gebruik bewaard zijn. U kunt ons te allen tijde vragen om informatie te corrigeren, te wissen of de verwerking daarvan te beperken wanneer deze (i) niet compleet of niet juist is, (ii) deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, of (iii) de toestemming waarop de verwerking gebaseerd werd, ingetrokken is. Daarnaast mag u te allen tijde weigeren toestemming te geven of deze intrekken door een bericht aan het onderstaande adres te sturen. Verder hebt u het recht om gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken en/of het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Ook kunt u middels een bericht aan het onderstaande adres tegen de verwerking protesteren

  • indien wij uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken; of
  • indien wij uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te dienen en er op basis van uw specifieke geval redenen zijn om dit te doen.

Planon Shared Services B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
Nederland

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Planon bewaart persoonsgegevens niet langer dan bij wet is toegestaan, en nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard hangt af van de aard van de persoonsgegevens en het doel waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Dit betekent dat de duur van de bewaring van uw persoonsgegevens afhankelijk is van het doel.

Cookies

"Cookies" zijn bestanden die bepaalde informatie op uw computer opslaan. Wanneer u via uw computer de Website bezoekt, is het mogelijk dat wij een cookie op uw computer plaatsen dat bepaalde informatie bijhoudt, zodat uw computer bij uw volgende bezoek aan de Website automatisch herkend wordt. Cookies stellen ons in staat de Website aan uw interesses aan te passen en de weergegeven informatie op uw surfvoorkeuren af te stemmen. Zo kunnen wij onthouden wie u bent voor productondersteuning of het personaliseren van pagina's, en om uw wachtwoord op te slaan zodat u dit niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren. Als u niet wilt dat wij cookies op uw computer zetten, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of u laat dit weten wanneer een website probeert een cookie in uw browser-software te plaatsen. Het weigeren van cookies kan wel van invloed zijn op uw vermogen om de Website te gebruiken. 

Indien u ons vraagt om u niet te volgen, wordt een anoniem cookie zonder persoonlijke informatie op uw computer gezet om te voorkomen dat u nog een verzoek om toestemming ontvangt. Als uw computer echter cookies automatisch verwijdert, krijgt u het verzoek om toestemming bij elk bezoek aan de Website te zien. Als u ervoor kiest om inhoud via "Social Sharing"-knoppen, Facebook, LinkedIn of Twitter te delen, stemt u in met de privacyregels van die sites. Het delen van gegevens via sociale media valt niet onder de voorwaarden van dit Privacybeleid. Lees meer over cookies in het cookie-beleid op onze website 

Naleving van de EU-richtlijn

Planons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid is opgesteld en wordt uitgevoerd volgens Verordening (EU) 2016/679 (AVG) en Richtlijn 2009/136/EG. Ons gegevensbeschermingsbeleid voldoet daarnaast aan – onder andere – de Duitse Gegevensbeschermingswet (BDSG). 

Niet-persoonlijke gegevens

Naast persoonsgegevens kan Planon automatisch algemene Informatie bijhouden, zoals de internetbrowser die en het besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van de Website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde gebruikstijd en de bezochte pagina's. Wij gebruiken deze Informatie om algemene verkeerspatronen op deze Website te analyseren zodat we ons online aanbod, de gebruiksvriendelijkheid, de efficiëntie, enz. van de Website doorlopend kunnen verbeteren. Uw identiteit valt niet uit deze Informatie af te leiden en deze Informatie wordt door Planon uitsluitend gebruikt om u een goede ervaring op de Website te bieden en deze te verbeteren.

Links naar websites van derden

Dit Privacybeleid betreft uitsluitend de activiteiten van de Website. Andere sites (inclusief de sites waarnaar wij vanaf onze Website linken, en websites of services die wij samen met derden bieden) kunnen hun eigen beleidsregels hebben, waarover wij geen controle hebben en die niet onder dit Privacybeleid vallen.

Updates

Planon kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. In dat geval stelt Planon het aangepaste Privacybeleid beschikbaar op deze Website. Wij kunnen u hier niet apart van op de hoogte stellen; dus kijk regelmatig op deze Website om te zien of er updates zijn.

Laatste update van het Privacybeleid: 12 maart 2021.

Contact

Wij reageren op alle passende verzoeken met betrekking tot toegang tot en wijziging van, toevoegingen aan of verwijdering van persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen over gegevensbeschermingsrichtlijnen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als u enige andere opmerkingen hebt over deze Website, kunt u een e-mail sturen naar privacy@planonsoftware.com of +31 (0)24 64 13 135 bellen.

Klachten bij de privacy-autoriteit

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Planon, zullen wij ons best doen het probleem met u op te lossen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacyautoriteit van uw land.

Landspecifiek Gedeelte

Duitsland

Aangaande mailings. In Duitsland gebruikt Planon de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor registratie. Na uw registratie op onze website ontvangt u een e-mail met een link die u kunt gebruiken om te bevestigen dat u de eigenaar van het e-mailadres bent en dat u zich voor de Planon-mailings wilt opgeven.

Planon GmbH en Planon CAFM GmbH hebben een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als u een vraag, verzoek of klacht hebt, kunt u de FG bereiken op:

Boris Nowotny
datenschutz@planonsoftware.com
+49 69 244503991

Juridische kennisgeving

© 2020 Planon. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het ontwerp en de structuur van deze website en gerelateerde databases zijn eigendom van de Planon Group, zijn gelieerde ondernemingen of zijn licentiegevers. U hebt geen recht om de inhoud van deze website te exploiteren, te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Planon.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is opgesteld, kan deze website informatie bevatten die onnauwkeurig of onvolledig is. Planon en zijn gelieerde ondernemingen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Planon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving correcties en wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, informatie of beeldmateriaal. Bepaalde hyperlinks (referenties buiten het domein planonsoftware.com) brengen u naar de sites van derden. Planon is niet aansprakelijk voor de informatie die daar wordt aangeboden.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.