Happy man working and using tablet

Gebruiksvoorwaarden website

Dit is de website van de Planon Group. Planon International B.V., Planon B.V., Planon Ltd., Planon Building Management B.V., Planon Shared Services B.V., Planon GmbH (DE), Planon GmbH (AT), Planon GmbH (CH), Planon CAFM GmbH, Planon Corp., Planon France SAS, Planon Canada Inc., Planon Software Services Pvt Ltd., Planon Asia Pte Ltd., Planon Hong Kong Ltd., Planon Nordics AB, Planon N.V. en Axonize Ltd. zijn allemaal lid van de Planon Group (hierna gezamenlijk “Planon Group”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”).

Tenzij anders bepaald zijn deze website, de inhoud van deze website, de domeinnaam en URL's van deze website: www.planonsoftware.com (samen de “Website”) het exclusieve eigendom van:

Planon Software Development B.V.
Een besloten vennootschap
Wijchenseweg 8
6537 TL Nijmegen
Nederland
+31 24 6413135

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24268011
Statutaire zetel: Nijmegen
BTW-nummer: NL805196432B01
EORI-nummer NL805196432
Redactie: Marketing@planonsoftware.com

Gehost door:
< GX > Software B.V.
Een besloten vennootschap
Wijchenseweg 111
6538 SW Nijmegen
Nederland
+31 24 3888261
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 10044410

Wanneer u verbinding maakt met de Website of de Website bezoekt, gaat u akkoord met onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en met de specifieke voorwaarden die op bepaalde pagina's van de Website staan vermeld en die van tijd tot tijd worden bijgewerkt (“Gebruiksvoorwaarden”). Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website onmiddellijk te sluiten.

1. DOEL VAN DEZE WEBSITE

Deze Website, evenals de inhoud daarvan, inclusief alle informatie, tekst, grafische en andere afbeeldingen, hyperlinks en ander materiaal zijn bedoeld om algemene informatie over de Planon Group te verstrekken.

2. INFORMATIE OVER HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHT

Het merk Planon Group en alle geregistreerde handelsmerken van Planon Group die op deze Website worden vermeld, zijn het exclusieve eigendom van Planon Software Development B.V en/of gelieerde ondernemingen. Zij mogen voor geen enkel doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze Website en de inhoud daarvan worden beschermd door het auteursrecht, dat van toepassing is op tekst, tekeningen en modellen, en het merkenrecht. De Planon Group verleent geen recht of licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Website of de inhoud daarvan, behoudens een niet-exclusieve licentie om deze voor eigen risico te raadplegen op een “as is” basis. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

De Planon Group doet geen uitspraken over en geeft geen verklaringen af met betrekking tot de handelsmerken van derden, die eigendom zijn van hun respectieve eigenaars.

Neem voor meer informatie contact op met de webmaster:
Marketing@planonsoftware.com

Planon Shared Services B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
Nederland
+31 (0)24 64 13 135

Deze Website kan links naar andere websites bevatten, die uitsluitend voor uw gemak zijn bedoeld en geen onderschrijving van de inhoud van deze andere websites door de Planon Group inhouden. De Planon Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot andere websites of de inhoud of materialen van dergelijke websites.

4. BIJWERKEN VAN INFORMATIE

De Planon Group zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze Website te allen tijde bereikbaar is. Het kan echter voorkomen dat u geen toegang kunt krijgen tot de Website of toegangsproblemen ervaart vanwege technische problemen of tijdens onderhoudswerkzaamheden of upgrades. Hoewel de Planon Group er in alle redelijkheid zorg voor draagt dat de informatie op deze Website up-to-date wordt gehouden, geeft zij daarnaast geen garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de juistheid en volledigheid ervan.

De inhoud van deze Website en de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze Website kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gecorrigeerd, gewijzigd of bijgewerkt.

De Planon Group garandeert en verklaart niet dat deze Website en de toegang ertoe veilig is, of dat haar Website geen virussen of bugs bevat die beschadiging of verlies van gegevens kunnen veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens tegen virussen.

De Planon Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook en ongeacht de wijze van ontstaan, die voortvloeit uit uw gebruik van, of onvermogen om toegang te krijgen tot, de Website.

5. GEEN AANSPRAKELIJKHEID

DE PLANON GROUP ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGERLEI AARD DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE WEBSITE OF UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN EEN WEBSITE OF RESOURCE VERBONDEN MET, VERMELD OP, OF BENADERD VIA DEZE WEBSITE, OF VOOR HET GEBRUIK OF DOWNLOADEN VAN, OF DE TOEGANG TOT, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, GEMISTE BESPARINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF OVERIGE DATA, ZELFS ALS DE PLANON GROUP UITDRUKKELJK IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSVORDERINGEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN.

6. VERTROUWELIJKE OF BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE

De Planon Group wenst geen vertrouwelijke of beschermde informatie van u te ontvangen via onze Website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materialen die naar de Planon Group worden verzonden, geacht worden NIET vertrouwelijk te zijn. Door de Planon Group informatie of materiaal te sturen, verleent u de Planon Group een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te verspreiden en stemt u er tevens mee in dat het de Planon Group vrij staat ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u voor enig doel naar ons stuurt. Het voorgaande is niet van toepassing op de informatie die nodig is om te solliciteren op https://planonsoftware.com/se/careers/ ; https://planonsoftware.com/uk/careers/; https://planonsoftware.com/fr/carrieres/ ; https://planonsoftware.com/us/careers/ ; https://planonsoftware.com/nl/carriere/ ; https://planonsoftware.com/de/karriere/.

7. KWESTIES MET BETREKKING TOT HET RECHTSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN

Met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Nederlands recht als toepasselijk recht. U stemt in met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Den Haag, Nederland, voor alle geschillen, aanspraken of redenen tot actie die voortkomen uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze Website, waaronder alle geschillen die verband houden met het bestaan dan wel de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, vooropgesteld dat u ermee instemt dergelijke geschillen, aanspraken of redenen tot actie voor te leggen aan de rechtbank te Den Haag.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en zullen alle overige bepalingen van kracht blijven.

Het nalaten van de Planon Group om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen houdt op geen enkele wijze een verklaring van afstand in van enig recht dat de Planon Group conform deze Gebruiksvoorwaarden heeft, ongeacht of het gaat om acties in het verleden of toekomstige acties door enig persoon. Noch de ontvangst van financiële middelen door de Planon Group, noch de afhankelijkheid van welke persoon dan ook van acties van de Planon Group zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden. Alleen een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de Planon Group heeft enige juridische waarde.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.