A person working on the maintenance of solar panels.

Därför spelar IoT en viktig roll för att uppnå hållbar anläggningshantering

IoT-system (Internet of Things) har potential att bidra till en minskning av de globala utsläppen av växthusgaser med upp till 15 procent år 2030, enligt en rapport publicerad av Ericsson. Och allt eftersom den globala uppmärksamheten på hållbarhet fortsätter att öka tar många organisationer en närmare titt på den roll de kan och bör spela för att nå hållbarhetsmål. Yrkesverksamma inom drift av anläggningar bör aktivt delta i samtalet. Faktum är att den byggda miljön står för så mycket som 40 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket innebär att anläggningsteam har en enorm möjlighet att hjälpa sina organisationer att fatta genomslagskraftiga beslut och bli mer hållbara.

Organisationer har satt upp ESG-mål, men har fortfarande problem med att rapportera

De allra flesta företag anpassar redan sina affärsmodeller och verksamheter för bättre prestationer inom hållbarhet. Varumärke och rykte tillsammans med intressenters värde samt hälsa och säkerhet är viktiga drivkrafter för det arbetet. I och med att nya miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsregler (ESG) införs i många länder är organisationer också tvingade att prioritera hållbarhet.

En nyligen genomförd global forskningsstudie om drivkrafter för investeringar i företagets ESG, bekräftade vikten av ESG på dagordningen. Drivkrifterna kan skilja sig åt, men det finns ett tydligt fokus på att lyfta ESG-åtaganden och att kunna erbjuda ESG-tjänster till kunder samt öka transparensen och ansvarsskyldigheten. Nämnvärt är att 43 procent av tjänsteleverantörerna uppgav att deras kunder har gjort förfrågningar om ESG-förslag.

Forskningen har också påvisat att de flesta organisationer redan har uppsatta ESG-mål, men att de har svårt att mäta och rapportera om resultaten av dem. Det krävs detaljerade insikter för att främja ESG-förbättringar och därigenom åstadkomma verkliga förändringar. Dessutom måste de uppfylla lagstadgade krav som rör klimatrisker och avkolning samt sociala nyckeltal allteftersom de skärps.

Det är här teknik, som IoT och programvara för byggnadshantering, kan göra stor nytta. Eftersom digitala och intuitiva tekniker numera används i nästan alla organisationer, är de data som de kan tillhandahålla i realtid för anläggningsteam och deras organisationer avgörande för en effektiv hantering av hållbarhetsinitiativ.

Data är den största katalysatorn för att framgångsrikt omvandla ESG-ambitioner till praktisk handling

IoT, i synnerhet, är en av de stora tekniska krafterna som gör det möjligt för byggchefer, anläggningschefer och tjänsteleverantörer att accelerera den digitala omvandlingen i syfte att skapa mer hållbara byggnader och FM-tjänster.

Enligt Verdantix senaste Green Quadrant-rapport om IoT för smarta byggnader, utnyttjar organisationer allt mer IoT för att ta itu med viktiga strategiska mål. Ledande IoT-användningsfall gäller utrymmesanvändning, spårning av energiförbrukning och tillgångsefterlevnad samt proaktiv hantering av tillgångar och underhåll.

Faktum är att många företag fortfarande inte kan göra sig någon exakt bild av hur deras energianvändning ser ut eftersom de förlitar sig på högnivådata från räkningar och mätare på byggnadsnivå. Vidare behöver de ha en process på plats för beräkningar av koldioxidutsläpp. Användning av IoT-aktiverade tekniklösningar för mätning på lägre nivåer ger datadrivna insikter för driftsbesparingar och lyfter fram möjligheter. De erbjuder även förbrukningsdata för regelanpassad rapportering som uppfyller kraven på energiprestanda och koldioxidavtryck.

Skapa hållbara prestanda med IoT-aktiverad programvara för byggnadshantering

För effektiv kontroll över organisationens hållbarhetsinitiativ måste du ha grunden på plats. Det kräver möjlighet att samla in korrekta energi- och användningsdata i tid från de enheter och tillgångar som du strävar efter att förbättra. IoT gör det sedan möjligt för organisationer att samla in och analysera den realtidsinformation de behöver för att sätta upp mål och KPI:er. Genom åtkomst till historiska data kan organisationer också få hjälp att förfina protokoll och minska risker.

Särskilt om din organisation har en stor byggnadsportfölj eller lanserar flera IoT-initiativ som påverkar olika intressenter, kan frågan uppstå hur du hanterar dessa initiativ och bibehåller kontrollen över vad som händer i dina byggnader. Det kan vara lämpligt att överväga en plattformsmetod för att hantera alla olika IoT-initiativ.

En IoT-aktiverad bygghanteringsplattform ger flera fördelar, särskilt när du går bortom nivån för punktlösningar och har behov av förenklad hantering av en blandad portfölj med både ägda och hyrda byggnader. Genom att utnyttja IoT-data på företagsnivå, integrerade i den domänspecifika programvaran för hantering av underhåll, utrymme och hållbarhet, får dina chefer insikter i en enda översikt. Dessutom gynnas de av möjligheten att snabbt kunna reagera på problem och bli mer proaktiva med definierade regler baserade på specifika tröskelvärden för energiförbrukning, tillgångsbeteende och utrymmesbeläggning.

Framtidssäkra dina hållbarhetsinsatser genom att välja den bästa stödtekniken

Framtiden drivs av IoT. Anläggningschefer som vill göra skillnad och förbli relevanta på dagens marknad kan inte ignorera IoT-teknikens viktiga roll för att uppnå hållbar anläggningshantering.

Vill du veta mer om vår IoT-aktiverade programvara för bygghantering eller hur Planon kan stödja dig med IoT-initiativ? Gå till vår ordlista om IoT för mer information.

Bianca Dekker

Solution Product Marketeer

Bianca är en erfaren marknadsförare med över 25 års erfarenhet inom IKT-branschen. Hon får energi av att arbeta i skärningspunkten mellan affärsverksamhet och teknik och har omfattande erfarenhet av produktmarknadsföring med fokus på att skapa övertygande värdeerbjudanden och att lansera nya lösningar. Efter att ha haft flera marknadsförings- och ledarroller i ledande teknikföretag, såsom KPN, Detron, Cegeka-dsa och Visma|Raet, arbetar hon för närvarande som Solution Product Marketeer på Planon.

Dela den här artikeln